Traditional

滿庭芳

男作行屍,女為走骨,爺娘總是骷髏。
子孫後代,番作小骷髏。
日久年深長大,辦資財,匹配骷髏。
聚滿堂活鬼,終日玩骷髏。
當家骷髏漢,忙忙劫劫,長養骷髏。
有朝身喪,誰替你骷髏。
三寸主人氣斷,活骷髏,相送死骷髏。
休悲痛,勸君早悟,照管你骷髏。

Simplified

满庭芳

男作行尸,女为走骨,爷娘总是骷髅。
子孙后代,番作小骷髅。
日久年深长大,办资财,匹配骷髅。
聚满堂活鬼,终日玩骷髅。
当家骷髅汉,忙忙劫劫,长养骷髅。
有朝身丧,谁替你骷髅。
三寸主人气断,活骷髅,相送死骷髅。
休悲痛,劝君早悟,照管你骷髅。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

nán zuò xíng shī , nǚ wéi zǒu gǔ , yé niáng zǒng shì kū lóu 。
zǐ sūn hòu dài , fān zuò xiǎo kū lóu 。
rì jiǔ nián shēn cháng dà , bàn zī cái , pǐ pèi kū lóu 。
jù mǎn táng huó guǐ , zhōng rì wán kū lóu 。
dāng jiā kū lóu hàn , máng máng jié jié , cháng yǎng kū lóu 。
yǒu zhāo shēn sāng , shuí tì nǐ kū lóu 。
sān cùn zhǔ rén qì duàn , huó kū lóu , xiāng sòng sǐ kū lóu 。
xiū bēi tòng , quàn jūn zǎo wù , zhào guǎn nǐ kū lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.