Traditional

滿庭芳

石火光陰,人身不久,算來生死難防。
忽生或滅,恰似電爭光。
識破形骸假合,尋得個,出世仙方。
思量後,回心向道,要認個法中王。
時時常見面,同行同坐,同飲霞漿。
同伴清風明月,同一誌,同見天光。
同相會,同師訪道,同唱滿庭芳。

Simplified

满庭芳

石火光阴,人身不久,算来生死难防。
忽生或灭,恰似电争光。
识破形骸假合,寻得个,出世仙方。
思量后,回心向道,要认个法中王。
时时常见面,同行同坐,同饮霞浆。
同伴清风明月,同一志,同见天光。
同相会,同师访道,同唱满庭芳。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

shí huǒ guāng yīn , rén shēn bù jiǔ , suàn lái shēng sǐ nán fáng 。
hū shēng huò miè , qià sì diàn zhēng guāng 。
shí pò xíng hái jiǎ hé , xún dé gè , chū shì xiān fāng 。
sī liáng hòu , huí xīn xiàng dào , yào rèn gè fǎ zhōng wáng 。
shí shí cháng jiàn miàn , tóng xíng tóng zuò , tóng yǐn xiá jiāng 。
tóng bàn qīng fēng míng yuè , tóng yī zhì , tóng jiàn tiān guāng 。
tóng xiāng huì , tóng shī fǎng dào , tóng chàng mǎn tíng fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.