Traditional

滿庭芳

這炷名香,天然清秀,生於象帝之先。
金爐焚處,裊裊起祥煙。
不是沈檀乳降,亦不是,四和龍涎。
括來獻,先賢後化,五祖大羅天。
此香靈妙處,遍周法界,氣味真全。
開人鼻竅,入至通玄。
願八荒四海,同*至化,道氣綿綿。
從今後,一人有慶,萬萬余年。

Simplified

满庭芳

这炷名香,天然清秀,生于象帝之先。
金炉焚处,袅袅起祥烟。
不是沉檀乳降,亦不是,四和龙涎。
括来献,先贤后化,五祖大罗天。
此香灵妙处,遍周法界,气味真全。
开人鼻窍,入至通玄。
愿八荒四海,同*至化,道气绵绵。
从今后,一人有庆,万万余年。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

zhè zhù míng xiāng , tiān rán qīng xiù , shēng yú xiàng dì zhī xiān 。
jīn lú fén chǔ , niǎo niǎo qǐ xiáng yān 。
bù shì chén tán rǔ jiàng , yì bù shì , sì hé lóng xián 。
kuò lái xiàn , xiān xián hòu huà , wǔ zǔ dà luó tiān 。
cǐ xiāng líng miào chǔ , biàn zhōu fǎ jiè , qì wèi zhēn quán 。
kāi rén bí qiào , rù zhì tōng xuán 。
yuàn bā huāng sì hǎi , tóng ê zhì huà , dào qì mián mián 。
cóng jīn hòu , yī rén yǒu qìng , wàn wàn yú nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.