Traditional

滿朝歡

一點箕星,近天邊,光彩輝耀南極。
竹馬兒童,盡道使君生日。
元是鳳池仙客。
曾曳履,持荷簪筆。
稱觴處,晚節花香,月周猶待五夕。
誰道久拘禁掖。
任雙旌五馬,暫從遊逸。
九棘三槐,都是等閑親植。
見說玉皇側席。
但早晚,促歸調燮。
功成了,笑傲南山,壽如南山松柏。

Simplified

满朝欢

一点箕星,近天边,光彩辉耀南极。
竹马儿童,尽道使君生日。
元是凤池仙客。
曾曳履,持荷簪笔。
称觞处,晚节花香,月周犹待五夕。
谁道久拘禁掖。
任双旌五马,暂从游逸。
九棘三槐,都是等闲亲植。
见说玉皇侧席。
但早晚,促归调燮。
功成了,笑傲南山,寿如南山松柏。

Pronunciation

mǎn zhāo huān

yī diǎn jī xīng , jìn tiān biān , guāng cǎi huī yào nán jí 。
zhú mǎ ér tóng , jìn dào shǐ jūn shēng rì 。
yuán shì fèng chí xiān kè 。
zēng yè lǚ , chí hé zān bǐ 。
chēng shāng chǔ , wǎn jié huā xiāng , yuè zhōu yóu dài wǔ xī 。
shuí dào jiǔ jū jīn yè 。
rèn shuāng jīng wǔ mǎ , zàn cóng yóu yì 。
jiǔ jí sān huái , dū shì děng xián qīn zhí 。
jiàn shuō yù huáng cè xí 。
dàn zǎo wǎn , cù guī diào xiè 。
gōng chéng liǎo , xiào ào nán shān , shòu rú nán shān sōng bǎi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.