Traditional

滿江紅

白鶴山人,被推作,諸軍都督。
對朔雪邊雲,上馬龍光醲郁。
戊己營西連太白,甲丁旗尾捫箕宿。
倚梅花,聽得凱歌聲,橫吹曲。
船易漏,袽難沃。
柯易爛,棋難復。
閱勛名好樣,隻推吾蜀。
風撼藕塘猩鬼泣,月吞采石鯨鯢戮。
管明年,縛取敵人回,持鈞軸。

Simplified

满江红

白鹤山人,被推作,诸军都督。
对朔雪边云,上马龙光醲郁。
戊己营西连太白,甲丁旗尾扪箕宿。
倚梅花,听得凯歌声,横吹曲。
船易漏,袽难沃。
柯易烂,棋难复。
阅勋名好样,只推吾蜀。
风撼藕塘猩鬼泣,月吞采石鲸鲵戮。
管明年,缚取敌人回,持钧轴。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

bái hè shān rén , bèi tuī zuò , zhū jūn dū dū 。
duì shuò xuě biān yún , shàng mǎ lóng guāng nóng yù 。
wù jǐ yíng xī lián tài bái , jiǎ dīng qí wěi mén jī sù 。
yǐ méi huā , tīng dé kǎi gē shēng , héng chuī qū 。
chuán yì lòu , rú nán wò 。
kē yì làn , qí nán fù 。
yuè xūn míng hǎo yàng , zhī tuī wú shǔ 。
fēng hàn ǒu táng xīng guǐ qì , yuè tūn cǎi shí jīng ní lù 。
guǎn míng nián , fù qǔ dí rén huí , chí jūn zhóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.