Traditional

滿江紅

鬥帳高眠,寒窗靜,瀟瀟雨意。
南樓近,更移三鼓,漏傳一水。
點點不離楊柳外,聲聲隻在芭蕉裏。
也不管,滴破故鄉心,愁人耳。
無似有,遊絲細。
聚復散,真珠碎。
天應分付與,別離滋味。
破我一床蝴蝶夢,輸他雙枕鴛鴦睡。
向此際,別有好思量,人千裏。

Simplified

满江红

斗帐高眠,寒窗静,潇潇雨意。
南楼近,更移三鼓,漏传一水。
点点不离杨柳外,声声只在芭蕉里。
也不管,滴破故乡心,愁人耳。
无似有,游丝细。
聚复散,真珠碎。
天应分付与,别离滋味。
破我一床蝴蝶梦,输他双枕鸳鸯睡。
向此际,别有好思量,人千里。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

dǒu zhàng gāo mián , hán chuāng jìng , xiāo xiāo yǔ yì 。
nán lóu jìn , gēng yí sān gǔ , lòu chuán yī shuǐ 。
diǎn diǎn bù lí yáng liǔ wài , shēng shēng zhī zài bā jiāo lǐ 。
yě bù guǎn , dī pò gù xiāng xīn , chóu rén ěr 。
wú sì yǒu , yóu sī xì 。
jù fù sàn , zhēn zhū suì 。
tiān yīng fēn fù yǔ , bié lí zī wèi 。
pò wǒ yī chuáng hú dié mèng , shū tā shuāng zhěn yuān yāng shuì 。
xiàng cǐ jì , bié yǒu hǎo sī liáng , rén qiān lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.