Traditional

滿江紅

綠鬢將軍,是人道,天生韓霍。
最奇處,虎頭燕頷,龍韜豹略。
臥護懶通天子詔,長驅愛把匈奴縛。
我皇家,許樣大乾坤,身難著。
試問我,青原約。
君合再,青油幕。
這兵書一卷,怎生閑卻。
萬裏城邊須飲馬,八公山上多鳴鶴。
待歸來,依舊執金吾,淩煙閣。

Simplified

满江红

绿鬓将军,是人道,天生韩霍。
最奇处,虎头燕颔,龙韬豹略。
卧护懒通天子诏,长驱爱把匈奴缚。
我皇家,许样大乾坤,身难著。
试问我,青原约。
君合再,青油幕。
这兵书一卷,怎生闲却。
万里城边须饮马,八公山上多鸣鹤。
待归来,依旧执金吾,凌烟阁。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

lǜ bìn jiāng jūn , shì rén dào , tiān shēng hán huò 。
zuì qí chǔ , hǔ tóu yàn hàn , lóng tāo bào l wò hù lǎn tōng tiān zǐ zhào , cháng qū ài bǎ xiōng nú fù 。
wǒ huáng jiā , xǔ yàng dà qián kūn , shēn nán zhù 。
shì wèn wǒ , qīng yuán yuē 。
jūn hé zài , qīng yóu mù 。
zhè bīng shū yī juàn , zěn shēng xián què 。
wàn lǐ chéng biān xū yǐn mǎ , bā gōng shān shàng duō míng hè 。
dài guī lái , yī jiù zhí jīn wú , líng yān gé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.