Traditional

滿江紅

曲水蘭亭,陪宴後,又還三日。
最好是,風檐月觀,墮紅堆碧。
喬木故家今有數,太平人物年幾百。
看扶藜,行處亂花飛,神仙宅。
天地外,逍遙客。
談笑裏,文章伯。
是富貴淵明,洞天彭澤。
老鶴蹁躚摩漢翮,靈龜燕息支床力。
看一時,長傍壽星邊,天南極。

Simplified

满江红

曲水兰亭,陪宴後,又还三日。
最好是,风檐月观,堕红堆碧。
乔木故家今有数,太平人物年几百。
看扶藜,行处乱花飞,神仙宅。
天地外,逍遥客。
谈笑里,文章伯。
是富贵渊明,洞天彭泽。
老鹤蹁跹摩汉翮,灵龟燕息支床力。
看一时,长傍寿星边,天南极。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

qū shuǐ lán tíng , péi yàn hòu , yòu huán sān rì 。
zuì hǎo shì , fēng yán yuè guān , duò hóng duī bì 。
qiáo mù gù jiā jīn yǒu shù , tài píng rén wù nián jī bǎi 。
kàn fú lí , xíng chǔ luàn huā fēi , shén xiān zhái 。
tiān dì wài , xiāo yáo kè 。
tán xiào lǐ , wén zhāng bó 。
shì fù guì yuān míng , dòng tiān péng zé 。
lǎo hè pián xiān mó hàn hé , líng guī yàn xī zhī chuáng lì 。
kàn yī shí , cháng bàng shòu xīng biān , tiān nán jí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.