Traditional

滿江紅

五五芳辰,園林遍,十分春景。
見瑞香噴獸,燭搖紅影。
知道文星初度旦,細腰歌舞嬌姿逞。
頌椒觴,捧獻更殷勤,君拚飲。
英雄威,風凜凜。
文章腹,千機錦。
看青氈復舊,父風挺挺。
桂子蘭孫齊彩戲,祝教壽比天難盡。
況深居,潭府勝蓬萊,真仙境。

Simplified

满江红

五五芳辰,园林遍,十分春景。
见瑞香喷兽,烛摇红影。
知道文星初度旦,细腰歌舞娇姿逞。
颂椒觞,捧献更殷勤,君拚饮。
英雄威,风凛凛。
文章腹,千机锦。
看青毡复旧,父风挺挺。
桂子兰孙齐彩戏,祝教寿比天难尽。
况深居,潭府胜蓬莱,真仙境。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

wǔ wǔ fāng chén , yuán lín biàn , shí fēn chūn jǐng 。
jiàn ruì xiāng pēn shòu , zhú yáo hóng yǐng 。
zhī dào wén xīng chū dù dàn , xì yāo gē wǔ jiāo zī chěng 。
sòng jiāo shāng , pěng xiàn gēng yīn qín , jūn pàn yǐn 。
yīng xióng wēi , fēng lǐn lǐn 。
wén zhāng fù , qiān jī jǐn 。
kàn qīng zhān fù jiù , fù fēng tǐng tǐng 。
guì zǐ lán sūn qí cǎi xì , zhù jiào shòu bǐ tiān nán jìn 。
kuàng shēn jū , tán fǔ shèng péng lái , zhēn xiān jìng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.