Traditional

滿江紅

危堞朱欄,登覽處,一江秋色。
人正似,征鴻社燕,幾番輕別。
繾綣難忘當日語,淒涼又作它鄉客。
問鬢邊,都有幾多絲,真堪織。
楊柳院,秋千陌。
無限事,成虛擲。
如今何處也,夢魂難覓。
金鴨微溫香縹渺,錦茵初展情蕭瑟。
料也應,紅淚伴秋霖,燈前滴。

Simplified

满江红

危堞朱栏,登览处,一江秋色。
人正似,征鸿社燕,几番轻别。
缱绻难忘当日语,凄凉又作它乡客。
问鬓边,都有几多丝,真堪织。
杨柳院,秋千陌。
无限事,成虚掷。
如今何处也,梦魂难觅。
金鸭微温香缥渺,锦茵初展情萧瑟。
料也应,红泪伴秋霖,灯前滴。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

wēi dié zhū lán , dēng lǎn chǔ , yī jiāng qiū sè 。
rén zhèng sì , zhēng hóng shè yàn , jī fān qīng bié 。
qiǎn quǎn nán wàng dāng rì yǔ , qī liáng yòu zuò tā xiāng kè 。
wèn bìn biān , dū yǒu jī duō sī , zhēn kān zhī 。
yáng liǔ yuàn , qiū qiān mò 。
wú xiàn shì , chéng xū zhì 。
rú jīn hé chǔ yě , mèng hún nán mì 。
jīn yā wēi wēn xiāng piǎo miǎo , jǐn yīn chū zhǎn qíng xiāo sè 。
liào yě yīng , hóng lèi bàn qiū lín , dēng qián dī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.