Traditional

滿江紅

疏蕊幽香,禁不過,晚寒愁絕。
那更是,巴東江上,楚山千疊。
敧帽閑尋西瀼路,亸鞭笑向南枝說。
恐使君,歸去上鑾坡,孤風月。
清鏡裏,悲華發。
山驛外,溪橋側。
淒然回首處,鳳凰城闕。
憔悴如今誰領略,飄零已是無顏色。
問行廚,何日喚賓僚,猶堪折。

Simplified

满江红

疏蕊幽香,禁不过,晚寒愁绝。
那更是,巴东江上,楚山千叠。
敧帽闲寻西瀼路,亸鞭笑向南枝说。
恐使君,归去上銮坡,孤风月。
清镜里,悲华发。
山驿外,溪桥侧。
凄然回首处,凤凰城阙。
憔悴如今谁领略,飘零已是无颜色。
问行厨,何日唤宾僚,犹堪折。

Pronunciation

mǎn jiāng hóng

shū ruǐ yōu xiāng , jīn bù guò , wǎn hán chóu jué 。
nà gēng shì , bā dōng jiāng shàng , chǔ shān qiān dié 。
qī mào xián xún xī ráng lù , duǒ biān xiào xiàng nán zhī shuō 。
kǒng shǐ jūn , guī qù shàng luán pō , gū fēng yuè 。
qīng jìng lǐ , bēi huá fā 。
shān yì wài , xī qiáo cè 。
qī rán huí shǒu chǔ , fèng huáng chéng què 。
qiáo cuì rú jīn shuí lǐng l wèn xíng chú , hé rì huàn bīn liáo , yóu kān zhē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.