Traditional

滿路花/促拍滿路花

銅荷融燭淚,金獸嚙扉環。
蘭堂春夜疑,惜更殘。
落花風雨,向曉作輕寒。
金龜朝早,香衾餘暖,殢嬌由自慵眠。
小鬟無事須來喚,呵破點唇檀。
回身還,卻背屏山。
春禽飛下,簾外日三竿。
起來雲鬢亂,不妝紅粉,下階且上秋千。

Simplified

满路花/促拍满路花

铜荷融烛泪,金兽啮扉环。
兰堂春夜疑,惜更残。
落花风雨,向晓作轻寒。
金龟朝早,香衾馀暖,殢娇由自慵眠。
小鬟无事须来唤,呵破点唇檀。
回身还,却背屏山。
春禽飞下,帘外日三竿。
起来云鬓乱,不妆红粉,下阶且上秋千。

Pronunciation

mǎn lù huā / cù pāi mǎn lù huā

tóng hé róng zhú lèi , jīn shòu niè fēi huán 。
lán táng chūn yè yí , xī gēng cán 。
luò huā fēng yǔ , xiàng xiǎo zuò qīng hán 。
jīn guī zhāo zǎo , xiāng qīn yú nuǎn , tì jiāo yóu zì yōng mián 。
xiǎo huán wú shì xū lái huàn , hē pò diǎn chún tán 。
huí shēn huán , què bèi píng shān 。
chūn qín fēi xià , lián wài rì sān gān 。
qǐ lái yún bìn luàn , bù zhuāng hóng fěn , xià jiē qiě shàng qiū qiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.