Traditional

滿路花巖 依托鍾離,見嗚鶴余音卷五

四大元無我,五蘊本來空。
休爭人與我,逞英雄。
貴賤賢愚,到了夢魂中。
百年親眷屬,電裏紅光,早宜各自牢籠。
勸君勤修煉,常照主人公。
來時無一物,去時空。
人生有限,貪愛轉無窮。
不如隨分過,一點靈光,自然明月清風。

Simplified

满路花岩 依托锺离,见呜鹤余音卷五

四大元无我,五蕴本来空。
休争人与我,逞英雄。
贵贱贤愚,到了梦魂中。
百年亲眷属,电里红光,早宜各自牢笼。
劝君勤修炼,常照主人公。
来时无一物,去时空。
人生有限,贪爱转无穷。
不如随分过,一点灵光,自然明月清风。

Pronunciation

mǎn lù huā yán yī tuō zhōng lí , jiàn wū hè yú yīn juàn wǔ

sì dà yuán wú wǒ , wǔ yùn běn lái kōng 。
xiū zhēng rén yǔ wǒ , chěng yīng xióng 。
guì jiàn xián yú , dào liǎo mèng hún zhōng 。
bǎi nián qīn juàn shǔ , diàn lǐ hóng guāng , zǎo yí gè zì láo lóng 。
quàn jūn qín xiū liàn , cháng zhào zhǔ rén gōng 。
lái shí wú yī wù , qù shí kōng 。
rén shēng yǒu xiàn , tān ài zhuǎn wú qióng 。
bù rú suí fēn guò , yī diǎn líng guāng , zì rán míng yuè qīng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.