Traditional

潛別離

不得哭,潛別離;不得語,暗相思;兩心之外無人知。
深籠夜鎖獨棲鳥,利劍春斷連理枝。
河水雖濁有清日,烏頭雖黑有白時。
唯有潛離與暗別,彼此甘心無後期。

Simplified

潜别离

不得哭,潜别离;不得语,暗相思;两心之外无人知。
深笼夜锁独栖鸟,利剑春断连理枝。
河水虽浊有清日,乌头虽黑有白时。
唯有潜离与暗别,彼此甘心无后期。

Pronunciation

qián bié lí

bù dé kū , qián bié lí û bù dé yǔ , àn xiāng sī û liǎng xīn zhī wài wú rén zhī 。
shēn lóng yè suǒ dú qī niǎo , lì jiàn chūn duàn lián lǐ zhī 。
hé shuǐ suī zhuó yǒu qīng rì , wū tóu suī hēi yǒu bái shí 。
wéi yǒu qián lí yǔ àn bié , bǐ cǐ gān xīn wú hòu qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.