Traditional

灉湖山寺

楚老遊山寺,提攜觀畫壁。
揚袂指辟支,睩眄相鬥鬩。
險哉透撞兒,千金賭一擲。
成敗身自受,傍人那嘆息。

Simplified

灉湖山寺

楚老游山寺,提携观画壁。
扬袂指辟支,睩眄相斗阋。
险哉透撞儿,千金赌一掷。
成败身自受,傍人那叹息。

Pronunciation

yōng hú shān sì

chǔ lǎo yóu shān sì , tí xié guān huà bì 。
yáng mèi zhǐ bì zhī , lù miàn xiāng dǒu xì 。
xiǎn zāi tòu zhuàng ér , qiān jīn dǔ yī zhì 。
chéng bài shēn zì shòu , bàng rén nà tàn xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.