Traditional

灉湖山寺

空山寂歷道心生,虛谷迢遙野鳥聲。
禪室從來塵外賞,香臺豈是世中情。
雲間東嶺千尋出,樹裏南湖一片明。
若使巢由知此意,不將蘿薜易簪纓。

Simplified

灉湖山寺

空山寂历道心生,虚谷迢遥野鸟声。
禅室从来尘外赏,香台岂是世中情。
云间东岭千寻出,树里南湖一片明。
若使巢由知此意,不将萝薜易簪缨。

Pronunciation

yōng hú shān sì

kōng shān jì lì dào xīn shēng , xū gǔ tiáo yáo yě niǎo shēng 。
chán shì cóng lái chén wài shǎng , xiāng tái qǐ shì shì zhōng qíng 。
yún jiān dōng lǐng qiān xún chū , shù lǐ nán hú yī piàn míng 。
ruò shǐ cháo yóu zhī cǐ yì , bù jiāng luó bì yì zān yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.