Traditional

靈仙閣晚眺寄鄆州韋評事

愚公方住谷,仁者本依山。
共誓林泉誌,胡為尊俎間。
華蓮開菡萏,荊玉刻孱顏。
爽氣臨周道,嵐光入漢關。
滿壺從蟻泛,高閣已苔斑。
想就安車召,寧期負矢還。
潘遊全璧散,郭去半舟閑。
定笑幽人跡,鴻軒不可攀。

Simplified

灵仙阁晚眺寄郓州韦评事

愚公方住谷,仁者本依山。
共誓林泉志,胡为尊俎间。
华莲开菡萏,荆玉刻孱颜。
爽气临周道,岚光入汉关。
满壶从蚁泛,高阁已苔斑。
想就安车召,宁期负矢还。
潘游全璧散,郭去半舟闲。
定笑幽人迹,鸿轩不可攀。

Pronunciation

líng xiān gé wǎn tiào jì yùn zhōu wéi píng shì

yú gōng fāng zhù gǔ , rén zhě běn yī shān 。
gòng shì lín quán zhì , hú wéi zūn zǔ jiān 。
huá lián kāi hàn dàn , jīng yù kè chán yán 。
shuǎng qì lín zhōu dào , lán guāng rù hàn guān 。
mǎn hú cóng yǐ fàn , gāo gé yǐ tái bān 。
xiǎng jiù ān chē zhào , níng qī fù shǐ huán 。
pān yóu quán bì sàn , guō qù bàn zhōu xián 。
dìng xiào yōu rén jì , hóng xuān bù kě pān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.