Traditional

靈響詞

此響非俗響,心知是靈仙。
不曾離耳裏,高下如秋蟬。
入夜聲則厲,在晝聲則微。
神靈斥眾惡,與我作風威。
妙響無住時,晝夜常輪回。
那是偶然事,上界特使來。
何以辨靈應,事須得梯媒。
自從靈響降,如有真人來。
存念長在心,展轉無停音。
可憐清爽夜,靜聽秋蟬吟。

Simplified

灵响词

此响非俗响,心知是灵仙。
不曾离耳里,高下如秋蝉。
入夜声则厉,在昼声则微。
神灵斥众恶,与我作风威。
妙响无住时,昼夜常轮回。
那是偶然事,上界特使来。
何以辨灵应,事须得梯媒。
自从灵响降,如有真人来。
存念长在心,展转无停音。
可怜清爽夜,静听秋蝉吟。

Pronunciation

líng xiǎng cí

cǐ xiǎng fēi sú xiǎng , xīn zhī shì líng xiān 。
bù zēng lí ěr lǐ , gāo xià rú qiū chán 。
rù yè shēng zé lì , zài zhòu shēng zé wēi 。
shén líng chì zhòng è , yǔ wǒ zuò fēng wēi 。
miào xiǎng wú zhù shí , zhòu yè cháng lún huí 。
nà shì ǒu rán shì , shàng jiè tè shǐ lái 。
hé yǐ biàn líng yīng , shì xū dé tī méi 。
zì cóng líng xiǎng jiàng , rú yǒu zhēn rén lái 。
cún niàn cháng zài xīn , zhǎn zhuǎn wú tíng yīn 。
kě lián qīng shuǎng yè , jìng tīng qiū chán yín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.