Traditional

靈巖寺

館娃宮畔千年寺,水闊雲多客到稀。
聞說春來更惆悵,百花深處一僧歸。

Simplified

灵岩寺

馆娃宫畔千年寺,水阔云多客到稀。
闻说春来更惆怅,百花深处一僧归。

Pronunciation

líng yán sì

guǎn wá gōng pàn qiān nián sì , shuǐ kuò yún duō kè dào xī 。
wén shuō chūn lái gēng chóu chàng , bǎi huā shēn chǔ yī sēng guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.