Traditional

點絳唇 依托梁桓真人,見嗚鶴余音卷四,案

小小瓢兒,生得天然詫。
身矬矮。
瓢兒元有口,難開解。
認得乾坤,此理誰能解。
腰間常道人偏愛。
不換金魚袋。

Simplified

点绛唇 依托梁桓真人,见呜鹤余音卷四,案

小小瓢儿,生得天然诧。
身矬矮。
瓢儿元有口,难开解。
认得乾坤,此理谁能解。
腰间常道人偏爱。
不换金鱼袋。

Pronunciation

diǎn jiàng chún yī tuō liáng huán zhēn rén , jiàn wū hè yú yīn juàn sì , àn

xiǎo xiǎo piáo ér , shēng dé tiān rán chà 。
shēn cuó ǎi 。
piáo ér yuán yǒu kǒu , nán kāi jiě 。
rèn dé qián kūn , cǐ lǐ shuí néng jiě 。
yāo jiān cháng dào rén piān ài 。
bù huàn jīn yú dài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.