Traditional

點絳唇

采藥歸來,獨尋茅店沽新釀。
暮煙千嶂。
處處聞漁唱。
醉弄扁舟,不怕粘天浪。
江湖上。
遮回疏放。
作個閑人樣。

Simplified

点绛唇

采药归来,独寻茅店沽新酿。
暮烟千嶂。
处处闻渔唱。
醉弄扁舟,不怕粘天浪。
江湖上。
遮回疏放。
作个闲人样。

Pronunciation

diǎn jiàng chún

cǎi yào guī lái , dú xún máo diàn gū xīn niàng 。
mù yān qiān zhàng 。
chǔ chǔ wén yú chàng 。
zuì nòng biǎn zhōu , bù pà zhān tiān làng 。
jiāng hú shàng 。
zhē huí shū fàng 。
zuò gè xián rén yàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.