Traditional

點絳唇

堪嗟人人,波波劫劫貪名利。
何時已。
眼光落地。
到此才方悔。
雖有兒孫,要替應難替。
思下淚。
這場滋味。
認著心先碎。

Simplified

点绛唇

堪嗟人人,波波劫劫贪名利。
何时已。
眼光落地。
到此才方悔。
虽有儿孙,要替应难替。
思下泪。
这场滋味。
认着心先碎。

Pronunciation

diǎn jiàng chún

kān jiē rén rén , bō bō jié jié tān míng lì 。
hé shí yǐ 。
yǎn guāng luò dì 。
dào cǐ cái fāng huǐ 。
suī yǒu ér sūn , yào tì yīng nán tì 。
sī xià lèi 。
zhè cháng zī wèi 。
rèn zhuó xīn xiān suì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.