Traditional

燒丹示道流

昔燒大藥青牛谷,磊落玉床收箭鏃。
扶桑朝暾謹火候,仙掌秋露勤沐浴。
帶間小瓢鬼神衛,異氣如虹夜穿屋。
點成黃金棄山海,揮手人間一裘足。
明年服丹徑仙去,洞庭月冷吹橫玉。
相逢隻恐驚倒君,毛發毿毿垂地綠。

Simplified

烧丹示道流

昔烧大药青牛谷,磊落玉床收箭镞。
扶桑朝暾谨火候,仙掌秋露勤沐浴。
带间小瓢鬼神卫,异气如虹夜穿屋。
点成黄金弃山海,挥手人间一裘足。
明年服丹径仙去,洞庭月冷吹横玉。
相逢只恐惊倒君,毛发毵毵垂地绿。

Pronunciation

shāo dān shì dào liú

xī shāo dà yào qīng niú gǔ , lěi luò yù chuáng shōu jiàn zú 。
fú sāng zhāo tūn jǐn huǒ hòu , xiān zhǎng qiū lù qín mù yù 。
dài jiān xiǎo piáo guǐ shén wèi , yì qì rú hóng yè chuān wū 。
diǎn chéng huáng jīn qì shān hǎi , huī shǒu rén jiān yī qiú zú 。
míng nián fú dān jìng xiān qù , dòng tíng yuè lěng chuī héng yù 。
xiāng féng zhī kǒng jīng dǎo jūn , máo fā sān sān chuí dì lǜ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.