Traditional

烹葵

昨臥不夕食,今起乃朝饑。
貧廚何所有,炊稻烹秋葵。
紅粒香復軟,綠英滑且肥。
饑來止於飽,飽後復何思。
憶昔榮遇日,迨今窮退時。
今亦不凍餒,昔亦無余資。
口既不減食,身又不減衣。
撫心私自問,何者是容衰。
勿學常人意,其間分是非。

Simplified

烹葵

昨卧不夕食,今起乃朝饥。
贫厨何所有,炊稻烹秋葵。
红粒香复软,绿英滑且肥。
饥来止于饱,饱后复何思。
忆昔荣遇日,迨今穷退时。
今亦不冻馁,昔亦无余资。
口既不减食,身又不减衣。
抚心私自问,何者是容衰。
勿学常人意,其间分是非。

Pronounciation

pēng kuí

zuó wò bù xī shí , jīn qǐ nǎi zhāo jī 。
pín chú hé suǒ yǒu , chuī dào pēng qiū kuí 。
hóng lì xiāng fù ruǎn , lǜ yīng huá qiě féi 。
jī lái zhǐ yú bǎo , bǎo hòu fù hé sī 。
yì xī róng yù rì , dài jīn qióng tuì shí 。
jīn yì bù dòng něi , xī yì wú yú zī 。
kǒu jì bù jiǎn shí , shēn yòu bù jiǎn yī 。
fǔ xīn sī zì wèn , hé zhě shì róng shuāi 。
wù xué cháng rén yì , qí jiān fēn shì fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.