Traditional

焙茶塢

新茶已上焙,舊架憂生醭。
旋旋續新煙,呼兒劈寒木。

Simplified

焙茶坞

新茶已上焙,旧架忧生醭。
旋旋续新烟,呼儿劈寒木。

Pronunciation

bèi chá wù

xīn chá yǐ shàng bèi , jiù jià yōu shēng bú 。
xuán xuán xù xīn yān , hū ér pī hán mù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.