Traditional

焚香作墨瀋決訟吏皆退立一丈外戲作此詩

客鬢新添幾縷絲,山城且付一官癡。
空蒙碧靄籠香岫,霮*玄雲起墨池。
判牒不妨閑作草,坐衙聊得細哦詩。
吏民莫怪秋來健,漸近南山射虎時。

Simplified

焚香作墨渖决讼吏皆退立一丈外戏作此诗

客鬓新添几缕丝,山城且付一官痴。
空蒙碧霭笼香岫,霮*玄云起墨池。
判牒不妨闲作草,坐衙聊得细哦诗。
吏民莫怪秋来健,渐近南山射虎时。

Pronunciation

fén xiāng zuò mò shěn jué sòng lì jiē tuì lì yī zhàng wài xì zuò cǐ shī

kè bìn xīn tiān jī lǚ sī , shān chéng qiě fù yī guān chī 。
kōng mēng bì ǎi lóng xiāng xiù , dàn ê xuán yún qǐ mò chí 。
pàn dié bù fáng xián zuò cǎo , zuò yá liáo dé xì ó shī 。
lì mín mò guài qiū lái jiàn , jiàn jìn nán shān shè hǔ shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.