Traditional

照鏡

皎皎青銅鏡,斑斑白絲鬢。
豈復更藏年,實年君不信。

Simplified

照镜

皎皎青铜镜,斑斑白丝鬓。
岂复更藏年,实年君不信。

Pronunciation

zhào jìng

jiǎo jiǎo qīng tóng jìng , bān bān bái sī bìn 。
qǐ fù gēng cáng nián , shí nián jūn bù xìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.