Traditional

燕臺四首·冬

天東日出天西下,雌鳳孤飛女龍寡。
青溪白石不相望,堂中遠甚蒼梧野。
凍壁霜華交隱起,芳根中斷香心死。
浪乘畫舸憶蟾蜍,月娥未必嬋娟子。
楚管蠻弦愁一概,空城舞罷腰支在。
當時歡向掌中銷,桃葉桃根雙姊妹。
破鬟矮墮淩朝寒,白玉燕釵黃金蟬。
風車雨馬不持去,蠟燭啼紅怨天曙。

Simplified

燕台四首·冬

天东日出天西下,雌凤孤飞女龙寡。
青溪白石不相望,堂中远甚苍梧野。
冻壁霜华交隐起,芳根中断香心死。
浪乘画舸忆蟾蜍,月娥未必婵娟子。
楚管蛮弦愁一概,空城舞罢腰支在。
当时欢向掌中销,桃叶桃根双姊妹。
破鬟矮堕凌朝寒,白玉燕钗黄金蝉。
风车雨马不持去,蜡烛啼红怨天曙。

Pronunciation

yàn tái sì shǒu · dōng

tiān dōng rì chū tiān xī xià , cí fèng gū fēi nǚ lóng guǎ 。
qīng xī bái shí bù xiāng wàng , táng zhōng yuǎn shèn cāng wú yě 。
dòng bì shuāng huá jiāo yǐn qǐ , fāng gēn zhōng duàn xiāng xīn sǐ 。
làng chéng huà gě yì chán chú , yuè é wèi bì chán juān zǐ 。
chǔ guǎn mán xián chóu yī gài , kōng chéng wǔ bà yāo zhī zài 。
dāng shí huān xiàng zhǎng zhōng xiāo , táo yè táo gēn shuāng zǐ mèi 。
pò huán ǎi duò líng zhāo hán , bái yù yàn chāi huáng jīn chán 。
fēng chē yǔ mǎ bù chí qù , là zhú tí hóng yuàn tiān shǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.