Traditional

燕臺四首·夏

前閣雨簾愁不卷,後堂芳樹陰陰見。
石城景物類黃泉,夜半行郎空柘彈。
綾扇喚風閶闔天,輕帷翠幕波淵旋。
蜀魂寂寞有伴未,幾夜瘴花開木棉。
桂宮留影光難取,嫣薰蘭破輕輕語。
直教銀漢墮懷中,未遣星妃鎮來去。
濁水清波何異源,濟河水清黃河渾。
安得薄霧起緗裙,手接雲輧呼太君。

Simplified

燕台四首·夏

前阁雨帘愁不卷,后堂芳树阴阴见。
石城景物类黄泉,夜半行郎空柘弹。
绫扇唤风阊阖天,轻帷翠幕波渊旋。
蜀魂寂寞有伴未,几夜瘴花开木棉。
桂宫留影光难取,嫣薰兰破轻轻语。
直教银汉堕怀中,未遣星妃镇来去。
浊水清波何异源,济河水清黄河浑。
安得薄雾起缃裙,手接云輧呼太君。

Pronunciation

yàn tái sì shǒu · xià

qián gé yǔ lián chóu bù juàn , hòu táng fāng shù yīn yīn jiàn 。
shí chéng jǐng wù lèi huáng quán , yè bàn xíng láng kōng zhè dàn 。
líng shàn huàn fēng chāng hé tiān , qīng wéi cuì mù bō yuān xuán 。
shǔ hún jì mò yǒu bàn wèi , jī yè zhàng huā kāi mù mián 。
guì gōng liú yǐng guāng nán qǔ , yān xūn lán pò qīng qīng yǔ 。
zhí jiào yín hàn duò huái zhōng , wèi qiǎn xīng fēi zhèn lái qù 。
zhuó shuǐ qīng bō hé yì yuán , jì hé shuǐ qīng huáng hé hún 。
ān dé báo wù qǐ xiāng qún , shǒu jiē yún peng hū tài jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.