Traditional

燕臺四首·春

風光冉冉東西陌,幾日嬌魂尋不得。
蜜房羽客類芳心,冶葉倡條遍相識。
暖藹輝遲桃樹西,高鬟立共桃鬟齊。
雄龍雌鳳杳何許,絮亂絲繁天亦迷。
醉起微陽若初曙,映簾夢斷聞殘語。
愁將鐵網罥珊瑚,海闊天翻迷處所。
衣帶無情有寬窄,春煙自碧秋霜白。
研丹擘石天不知,願得天牢鎖冤魄。
夾羅委篋單綃起,香肌冷襯琤琤珮。
今日東風自不勝,化作幽光入西海。

Simplified

燕台四首·春

风光冉冉东西陌,几日娇魂寻不得。
蜜房羽客类芳心,冶叶倡条遍相识。
暖蔼辉迟桃树西,高鬟立共桃鬟齐。
雄龙雌凤杳何许,絮乱丝繁天亦迷。
醉起微阳若初曙,映帘梦断闻残语。
愁将铁网罥珊瑚,海阔天翻迷处所。
衣带无情有宽窄,春烟自碧秋霜白。
研丹擘石天不知,愿得天牢锁冤魄。
夹罗委箧单绡起,香肌冷衬琤琤珮。
今日东风自不胜,化作幽光入西海。

Pronunciation

yàn tái sì shǒu · chūn

fēng guāng rǎn rǎn dōng xī mò , jī rì jiāo hún xún bù dé 。
mì fáng yǔ kè lèi fāng xīn , yě yè chàng tiáo biàn xiāng shí 。
nuǎn ǎi huī chí táo shù xī , gāo huán lì gòng táo huán qí 。
xióng lóng cí fèng yǎo hé xǔ , xù luàn sī fán tiān yì mí 。
zuì qǐ wēi yáng ruò chū shǔ , yìng lián mèng duàn wén cán yǔ 。
chóu jiāng tiě wǎng juàn shān hú , hǎi kuò tiān fān mí chǔ suǒ 。
yī dài wú qíng yǒu kuān zhǎi , chūn yān zì bì qiū shuāng bái 。
yán dān bò shí tiān bù zhī , yuàn dé tiān láo suǒ yuān pò 。
jiā luó wěi qiè dān xiāo qǐ , xiāng jī lěng chèn chēng chēng pèi 。
jīn rì dōng fēng zì bù shèng , huà zuò yōu guāng rù xī hǎi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.