Traditional

燕臺四首·秋

月浪沖天天宇濕,涼蟾落盡疏星入。
雲屏不動掩孤嚬,西樓一夜風箏急。
欲織相思花寄遠,終日相思卻相怨。
但聞北鬥聲回環,不見長河水清淺。
金魚鎖斷紅桂春,古時塵滿鴛鴦茵。
堪悲小苑作長道,玉樹未憐亡國人。
瑤琴愔愔藏楚弄,越羅冷薄金泥重。
簾鉤鸚鵡夜驚霜,喚起南雲繞雲夢。
雙珰丁丁聯尺素,內記湘川相識處。
歌唇一世銜雨看,可惜馨香手中故。

Simplified

燕台四首·秋

月浪冲天天宇湿,凉蟾落尽疏星入。
云屏不动掩孤嚬,西楼一夜风筝急。
欲织相思花寄远,终日相思却相怨。
但闻北斗声回环,不见长河水清浅。
金鱼锁断红桂春,古时尘满鸳鸯茵。
堪悲小苑作长道,玉树未怜亡国人。
瑶琴愔愔藏楚弄,越罗冷薄金泥重。
帘钩鹦鹉夜惊霜,唤起南云绕云梦。
双珰丁丁联尺素,内记湘川相识处。
歌唇一世衔雨看,可惜馨香手中故。

Pronunciation

yàn tái sì shǒu · qiū

yuè làng chōng tiān tiān yǔ shī , liáng chán luò jìn shū xīng rù 。
yún píng bù dòng yǎn gū pín , xī lóu yī yè fēng zhēng jí 。
yù zhī xiāng sī huā jì yuǎn , zhōng rì xiāng sī què xiāng yuàn 。
dàn wén běi dǒu shēng huí huán , bù jiàn cháng hé shuǐ qīng qiǎn 。
jīn yú suǒ duàn hóng guì chūn , gǔ shí chén mǎn yuān yāng yīn 。
kān bēi xiǎo yuàn zuò cháng dào , yù shù wèi lián wáng guó rén 。
yáo qín yīn yīn cáng chǔ nòng , yuè luó lěng báo jīn ní zhòng 。
lián gōu yīng wǔ yè jīng shuāng , huàn qǐ nán yún rào yún mèng 。
shuāng dāng dīng dīng lián chǐ sù , nèi jì xiāng chuān xiāng shí chǔ 。
gē chún yī shì xián yǔ kàn , kě xī xīn xiāng shǒu zhōng gù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.