Traditional

燕歸梁

屏裏金爐帳外燈。
掩春睡騰騰。
綠雲堆枕亂鬅鬙。
猶依約,那回曾。
人生少有,相憐到老,寧不被天憎。
而今前事總無憑。
空贏得,瘦稜稜。

Simplified

燕归梁

屏里金炉帐外灯。
掩春睡腾腾。
绿云堆枕乱鬅鬙。
犹依约,那回曾。
人生少有,相怜到老,宁不被天憎。
而今前事总无凭。
空赢得,瘦稜稜。

Pronunciation

yàn guī liáng

píng lǐ jīn lú zhàng wài dēng 。
yǎn chūn shuì téng téng 。
lǜ yún duī zhěn luàn péng sēng 。
yóu yī yuē , nà huí zēng 。
rén shēng shǎo yǒu , xiāng lián dào lǎo , níng bù bèi tiān zēng 。
ér jīn qián shì zǒng wú píng 。
kōng yíng dé , shòu léng léng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.