Traditional

燕歌行

代北雲氣晝昏昏。
千裏飛蓬無復根。
寒鴈嗈嗈渡遼水。
桑葉紛紛落薊門。
晉陽山頭無箭竹。
疎勒城中乏水源。
屬國征戍久離居。
陽關音信絕能疎。
原得魯連飛一箭。
持寄思歸燕將書。
渡遼本自有將軍。
寒風蕭蕭生水紋。
妾驚甘泉足烽火。
君訝漁陽少陣雲。
自從將軍出細柳。
蕩子空床難獨守。
盤龍明鏡餉秦嘉。
辟惡生香寄韓壽。
春分燕來能幾日。
二月蠶眠不復久。
洛陽遊絲百丈連。
黃河春冰千片穿。
桃花顏色好如馬。
榆筴新開巧似錢。
蒲桃一杯千日醉。
無事九轉學神仙。
定取金丹作幾服。
能令華表得千年。

Simplified

燕歌行

代北云气昼昏昏。
千里飞蓬无复根。
寒鴈嗈嗈渡辽水。
桑叶纷纷落蓟门。
晋阳山头无箭竹。
疎勒城中乏水源。
属国征戍久离居。
阳关音信绝能疎。
原得鲁连飞一箭。
持寄思归燕将书。
渡辽本自有将军。
寒风萧萧生水纹。
妾惊甘泉足烽火。
君讶渔阳少阵云。
自从将军出细柳。
荡子空床难独守。
盘龙明镜饷秦嘉。
辟恶生香寄韩寿。
春分燕来能几日。
二月蚕眠不复久。
洛阳游丝百丈连。
黄河春冰千片穿。
桃花颜色好如马。
榆筴新开巧似钱。
蒲桃一杯千日醉。
无事九转学神仙。
定取金丹作几服。
能令华表得千年。

Pronunciation

yàn gē xíng

dài běi yún qì zhòu hūn hūn , qiān lǐ fēi péng wú fù gēn , hán yàn yōng yōng dù liáo shuǐ , sāng yè fēn fēn luò jì mén , jìn yáng shān tóu wú jiàn zhú , shū lè chéng zhōng fá shuǐ yuán , shǔ guó zhēng shù jiǔ lí jū , yáng guān yīn xìn jué néng shū , yuán dé lǔ lián fēi yī jiàn , chí jì sī guī yàn jiāng shū , dù liáo běn zì yǒu jiāng jūn , hán fēng xiāo xiāo shēng shuǐ wén , qiè jīng gān quán zú fēng huǒ , jūn yà yú yáng shǎo zhèn yún , zì cóng jiāng jūn chū xì liǔ , dàng zǐ kōng chuáng nán dú shǒu , pán lóng míng jìng xiǎng qín jiā , bì è shēng xiāng jì hán shòu , chūn fēn yàn lái néng jī rì , èr yuè cán mián bù fù jiǔ , luò yáng yóu sī bǎi zhàng lián , huáng hé chūn bīng qiān piàn chuān , táo huā yán sè hǎo rú mǎ , yú cè xīn kāi qiǎo sì qián , pú táo yī bēi qiān rì zuì , wú shì jiǔ zhuǎn xué shén xiān , dìng qǔ jīn dān zuò jī fú , néng líng huá biǎo dé qiān nián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.