Traditional

愛詠詩

辭章諷詠成千首,心行歸依向一乘。
坐倚繩床閑自念,前生應是一詩僧。

Simplified

爱咏诗

辞章讽咏成千首,心行归依向一乘。
坐倚绳床闲自念,前生应是一诗僧。

Pronunciation

ài yǒng shī

cí zhāng fěng yǒng chéng qiān shǒu , xīn xíng guī yī xiàng yī chéng 。
zuò yǐ shéng chuáng xián zì niàn , qián shēng yīng shì yī shī sēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.