Traditional

牡丹

錦幃初卷衛夫人,繡被猶堆越鄂君。
垂手亂翻雕玉佩,招腰爭舞郁金裙。
石家蠟燭何曾剪,荀令香爐可待熏。
我是夢中傳彩筆,欲書花葉寄朝雲。

Simplified

牡丹

锦帏初卷卫夫人,绣被犹堆越鄂君。
垂手乱翻雕玉佩,招腰争舞郁金裙。
石家蜡烛何曾剪,荀令香炉可待熏。
我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。

Pronunciation

mǔ dān

jǐn wéi chū juàn wèi fū rén , xiù bèi yóu duī yuè è jūn 。
chuí shǒu luàn fān diāo yù pèi , zhāo yāo zhēng wǔ yù jīn qún 。
shí jiā là zhú hé zēng jiǎn , xún líng xiāng lú kě dài xūn 。
wǒ shì mèng zhōng chuán cǎi bǐ , yù shū huā yè jì zhāo yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.