Traditional

狀江南·仲秋

江南仲秋天,D鼻大如船。
雷是樟亭浪,苔為界石錢。

Simplified

状江南·仲秋

江南仲秋天,D鼻大如船。
雷是樟亭浪,苔为界石钱。

Pronunciation

zhuàng jiāng nán · zhòng qiū

jiāng nán zhòng qiū tiān ,D bí dà rú chuán 。
léi shì zhāng tíng làng , tái wéi jiè shí qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.