Traditional

狂吟七言十四韻

亦知世是休明世,自想身非富貴身。
但恐人間為長物,不如林下作遺民。
遊依二室成三友,住近雙林當四鄰。
性海澄渟平少浪,心田灑掃凈無塵。
香山閑宿一千夜,梓澤連遊十六春。
是客相逢皆故舊,無僧每見不殷勤。
藥停有喜閑銷疾,金盡無憂醉忘貧。
補綻衣裳愧妻女,支持酒肉賴交親。
俸隨日計錢盈貫,祿逐年支粟滿囷。
[尚書致仕請半俸,百斛亦五十千,歲給祿粟二千,可為。
]洛堰魚鮮供取足,遊村果熟饋爭新。
詩章人與傳千首,壽命天教過七旬。
點檢一生僥幸事,東都除我更無人。

Simplified

狂吟七言十四韵

亦知世是休明世,自想身非富贵身。
但恐人间为长物,不如林下作遗民。
游依二室成三友,住近双林当四邻。
性海澄渟平少浪,心田洒扫净无尘。
香山闲宿一千夜,梓泽连游十六春。
是客相逢皆故旧,无僧每见不殷勤。
药停有喜闲销疾,金尽无忧醉忘贫。
补绽衣裳愧妻女,支持酒肉赖交亲。
俸随日计钱盈贯,禄逐年支粟满囷。
[尚书致仕请半俸,百斛亦五十千,岁给禄粟二千,可为。
]洛堰鱼鲜供取足,游村果熟馈争新。
诗章人与传千首,寿命天教过七旬。
点检一生侥幸事,东都除我更无人。

Pronunciation

kuáng yín qī yán shí sì yùn

yì zhī shì shì xiū míng shì , zì xiǎng shēn fēi fù guì shēn 。
dàn kǒng rén jiān wéi cháng wù , bù rú lín xià zuò yí mín 。
yóu yī èr shì chéng sān yǒu , zhù jìn shuāng lín dāng sì lín 。
xìng hǎi chéng tíng píng shǎo làng , xīn tián sǎ sǎo jìng wú chén 。
xiāng shān xián sù yī qiān yè , zǐ zé lián yóu shí liù chūn 。
shì kè xiāng féng jiē gù jiù , wú sēng měi jiàn bù yīn qín 。
yào tíng yǒu xǐ xián xiāo jí , jīn jìn wú yōu zuì wàng pín 。
bǔ zhàn yī cháng kuì qī nǚ , zhī chí jiǔ ròu lài jiāo qīn 。
fèng suí rì jì qián yíng guàn , lù zhú nián zhī sù mǎn qūn 。
[ shàng shū zhì shì qǐng bàn fèng , bǎi hú yì wǔ shí qiān , suì gěi lù sù èr qiān , kě wéi 。
] luò yàn yú xiān gōng qǔ zú , yóu cūn guǒ shú kuì zhēng xīn 。
shī zhāng rén yǔ chuán qiān shǒu , shòu mìng tiān jiào guò qī xún 。
diǎn jiǎn yī shēng jiǎo xìng shì , dōng dū chú wǒ gēng wú rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.