Traditional

狐泉店前作

野狐泉上柳花飛,逐水東流便不歸。
花水悠悠兩無意,因風吹落偶相依。

Simplified

狐泉店前作

野狐泉上柳花飞,逐水东流便不归。
花水悠悠两无意,因风吹落偶相依。

Pronunciation

hú quán diàn qián zuò

yě hú quán shàng liǔ huā fēi , zhú shuǐ dōng liú biàn bù guī 。
huā shuǐ yōu yōu liǎng wú yì , yīn fēng chuī luò ǒu xiāng yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.