Traditional

獨立

獨立柴荊外,頹然一禿翁。
亂山吞落日,野水倒寒空。
憂患工催老,飄零敢諱窮?
漁歌亦何恨,淒斷滿西風。

Simplified

独立

独立柴荆外,颓然一秃翁。
乱山吞落日,野水倒寒空。
忧患工催老,飘零敢讳穷?
渔歌亦何恨,凄断满西风。

Pronunciation

dú lì

dú lì chái jīng wài , tuí rán yī tū wēng 。
luàn shān tūn luò rì , yě shuǐ dǎo hán kōng 。
yōu huàn gōng cuī lǎo , piāo líng gǎn huì qióng ?
yú gē yì hé hèn , qī duàn mǎn xī fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.