Traditional

獨行

暗誦黃庭經在口,閑攜青竹杖隨身。
晚花新筍堪為伴,獨入林行不要人。

Simplified

独行

暗诵黄庭经在口,闲携青竹杖随身。
晚花新笋堪为伴,独入林行不要人。

Pronunciation

dú xíng

àn sòng huáng tíng jīng zài kǒu , xián xié qīng zhú zhàng suí shēn 。
wǎn huā xīn sǔn kān wéi bàn , dú rù lín xíng bù yào rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.