Traditional

獨行過柳橋而歸

寒雲覆江幹,慘慘雪欲作。
草枯狐兔見,鷹隼方縱搏。
老翁臥蓬戶,疾痛在腰腳。
忽覺意稍佳,快若解束縛。
呼童扶下堂,西出度略彴。
浮波見鳧雁,決起驚烏鵲。
籬根犬迎吠,碓下雞俛啄。
霜余桑葉積,春近柳枝弱。
徐行過傍舍,醉笑盛酬酢。
歲暮農事休,羨爾群飲樂。

Simplified

独行过柳桥而归

寒云覆江干,惨惨雪欲作。
草枯狐兔见,鹰隼方纵搏。
老翁卧蓬户,疾痛在腰脚。
忽觉意稍佳,快若解束缚。
呼童扶下堂,西出度略彴。
浮波见凫雁,决起惊乌鹊。
篱根犬迎吠,碓下鸡俛啄。
霜余桑叶积,春近柳枝弱。
徐行过傍舍,醉笑盛酬酢。
岁暮农事休,羡尔群饮乐。

Pronunciation

dú xíng guò liǔ qiáo ér guī

hán yún fù jiāng gān , cǎn cǎn xuě yù zuò 。
cǎo kū hú tù jiàn , yīng sǔn fāng zòng bó 。
lǎo wēng wò péng hù , jí tòng zài yāo jiǎo 。
hū jué yì shāo jiā , kuài ruò jiě shù fù 。
hū tóng fú xià táng , xī chū dù l fú bō jiàn fú yàn , jué qǐ jīng wū què 。
lí gēn quǎn yíng fèi , duì xià jī fǔ zhuó 。
shuāng yú sāng yè jī , chūn jìn liǔ zhī ruò 。
xú xíng guò bàng shè , zuì xiào shèng chóu zuò 。
suì mù nóng shì xiū , xiàn ěr qún yǐn lè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.