Traditional

獨飲

怪怪奇奇不自懲,晚途猶復氣橫膺。
觥船那待清歌勸,酒到愁邊量自增。

Simplified

独饮

怪怪奇奇不自惩,晚途犹复气横膺。
觥船那待清歌劝,酒到愁边量自增。

Pronunciation

dú yǐn

guài guài qí qí bù zì chěng , wǎn tú yóu fù qì héng yīng 。
gōng chuán nà dài qīng gē quàn , jiǔ dào chóu biān liáng zì zēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.