Traditional

獄中聞收東京有赦

傳聞闕下降絲綸,為報關東滅虜塵。
壯誌已憐成白首,餘生猶待發青春。
風霜何事偏傷物,天地無情亦愛人。
持法不須張密網,恩波自解惜枯鱗。

Simplified

狱中闻收东京有赦

传闻阙下降丝纶,为报关东灭虏尘。
壮志已怜成白首,馀生犹待发青春。
风霜何事偏伤物,天地无情亦爱人。
持法不须张密网,恩波自解惜枯鳞。

Pronunciation

yù zhōng wén shōu dōng jīng yǒu shè

chuán wén què xià jiàng sī lún , wéi bào guān dōng miè lǔ chén 。
zhuàng zhì yǐ lián chéng bái shǒu , yú shēng yóu dài fā qīng chūn 。
fēng shuāng hé shì piān shāng wù , tiān dì wú qíng yì ài rén 。
chí fǎ bù xū zhāng mì wǎng , ēn bō zì jiě xī kū lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.