Traditional

獻寄舊府開封公

幕府三年遠,春秋一字褒。
書論秦逐客,賦續楚離騷。
地理南溟闊,天文北極高。
酬恩撫身世,未覺勝鴻毛。

Simplified

献寄旧府开封公

幕府三年远,春秋一字褒。
书论秦逐客,赋续楚离骚。
地理南溟阔,天文北极高。
酬恩抚身世,未觉胜鸿毛。

Pronunciation

xiàn jì jiù fǔ kāi fēng gōng

mù fǔ sān nián yuǎn , chūn qiū yī zì bǎo 。
shū lùn qín zhú kè , fù xù chǔ lí sāo 。
dì lǐ nán míng kuò , tiān wén běi jí gāo 。
chóu ēn fǔ shēn shì , wèi jué shèng hóng máo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.