Traditional

獻淮寧軍節度使李相公

建牙吹角不聞喧,三十登壇眾所尊。
家散萬金酬士死,身留一劍答君恩。
漁陽老將多回席,魯國諸生半在門。
白馬翩翩春草細,郊原西去獵平原。

Simplified

献淮宁军节度使李相公

建牙吹角不闻喧,三十登坛众所尊。
家散万金酬士死,身留一剑答君恩。
渔阳老将多回席,鲁国诸生半在门。
白马翩翩春草细,郊原西去猎平原。

Pronunciation

xiàn huái níng jūn jié dù shǐ lǐ xiāng gōng

jiàn yá chuī jiǎo bù wén xuān , sān shí dēng tán zhòng suǒ zūn 。
jiā sàn wàn jīn chóu shì sǐ , shēn liú yī jiàn dá jūn ēn 。
yú yáng lǎo jiāng duō huí xí , lǔ guó zhū shēng bàn zài mén 。
bái mǎ piān piān chūn cǎo xì , jiāo yuán xī qù liè píng yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.