Traditional

玄元觀送李源李風還奉先華陰

此去那知道路遙,寒原紫府上迢迢。
莫辭別酒和瓊液,乍唱離歌和鳳簫。
遠水東流浮落景,繚垣西轉失行鑣。
華山秦塞長相憶,無使音塵頓寂寥。

Simplified

玄元观送李源李风还奉先华阴

此去那知道路遥,寒原紫府上迢迢。
莫辞别酒和琼液,乍唱离歌和凤箫。
远水东流浮落景,缭垣西转失行镳。
华山秦塞长相忆,无使音尘顿寂寥。

Pronunciation

xuán yuán guān sòng lǐ yuán lǐ fēng huán fèng xiān huá yīn

cǐ qù nà zhī dào lù yáo , hán yuán zǐ fǔ shàng tiáo tiáo 。
mò cí bié jiǔ hé qióng yè , zhà chàng lí gē hé fèng xiāo 。
yuǎn shuǐ dōng liú fú luò jǐng , liáo yuán xī zhuǎn shī xíng biāo 。
huá shān qín sāi cháng xiāng yì , wú shǐ yīn chén dùn jì liáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.