Traditional

玄武門侍射

射觀通玄闕,兵欄辟禦筵。
雕弧月半上,畫的暈重圓。
羿後神幽贊,靈王法暗傳。
貫心精四返,飲羽妙三聯。
雪鶴來銜箭,星麟下集弦。
一逢軍宴洽,萬慶武功宣。

Simplified

玄武门侍射

射观通玄阙,兵栏辟御筵。
雕弧月半上,画的晕重圆。
羿后神幽赞,灵王法暗传。
贯心精四返,饮羽妙三联。
雪鹤来衔箭,星麟下集弦。
一逢军宴洽,万庆武功宣。

Pronunciation

xuán wǔ mén shì shè

shè guān tōng xuán què , bīng lán bì yù yán 。
diāo hú yuè bàn shàng , huà dí yùn zhòng yuán 。
yì hòu shén yōu zàn , líng wáng fǎ àn chuán 。
guàn xīn jīng sì fǎn , yǐn yǔ miào sān lián 。
xuě hè lái xián jiàn , xīng lín xià jí xián 。
yī féng jūn yàn qià , wàn qìng wǔ gōng xuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.