Traditional

率爾成詠詩

昔日謝安石。
求為淮海人。
仿佛新亭岸。
猶言洛水濱。
南冠今別楚。
荊玉遂遊秦。
倘使如楊仆。
寧為關外人。

Simplified

率尔成咏诗

昔日谢安石。
求为淮海人。
彷佛新亭岸。
犹言洛水滨。
南冠今别楚。
荆玉遂游秦。
倘使如杨仆。
宁为关外人。

Pronunciation

shuài ěr chéng yǒng shī

xī rì xiè ān shí , qiú wéi huái hǎi rén , páng fó xīn tíng àn , yóu yán luò shuǐ bīn , nán guān jīn bié chǔ , jīng yù suì yóu qín , tǎng shǐ rú yáng pū , níng wéi guān wài rén ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.