Traditional

玉壺亭

玉壺亭上小徘徊,閑對殘荷把一杯。
冠蓋交馳期會急,長官未必辦頻來。

Simplified

玉壶亭

玉壶亭上小徘徊,闲对残荷把一杯。
冠盖交驰期会急,长官未必办频来。

Pronunciation

yù hú tíng

yù hú tíng shàng xiǎo pái huái , xián duì cán hé bǎ yī bēi 。
guān gài jiāo chí qī huì jí , cháng guān wèi bì bàn pín lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.