Traditional

玉抱肚

若論玄妙,聽周風一訣。
把嬰兒姹女,木金間隔。
從頭分別。
先擒六賊三屍滅。
後捉玉兔飲鳥烏血。
仗劍鋒,麾魔障,蕩襖邪。
全憑誌猛烈。
那些個手段最奇絕。
龍奔虎走,來往放乖劣。
兩獸擒來吾怎舍。
爐烹鼎煉暫歇。
乾坤至寶,陰陽造化,斡運龜蛇。
東雞叫出西江月。
會入黃庭賞白雪。
上丹溫,中丹暖,下丹熱。
三田寶結。
眾仙舉我赴金闕。
寥陽勝境,

Simplified

玉抱肚

若论玄妙,听周风一诀。
把婴儿姹女,木金间隔。
从头分别。
先擒六贼三尸灭。
后捉玉兔饮鸟乌血。
仗剑锋,麾魔障,荡袄邪。
全凭志猛烈。
那些个手段最奇绝。
龙奔虎走,来往放乖劣。
两兽擒来吾怎舍。
炉烹鼎炼暂歇。
乾坤至宝,阴阳造化,斡运龟蛇。
东鸡叫出西江月。
会入黄庭赏白雪。
上丹温,中丹暖,下丹热。
三田宝结。
众仙举我赴金阙。
寥阳胜境,

Pronunciation

yù bào dù

ruò lùn xuán miào , tīng zhōu fēng yī jué 。
bǎ yīng ér chà nǚ , mù jīn jiān gé 。
cóng tóu fēn bié 。
xiān qín liù zéi sān shī miè 。
hòu zhuō yù tù yǐn niǎo wū xuè 。
zhàng jiàn fēng , huī mó zhàng , dàng ǎo xié 。
quán píng zhì měng liè 。
nà xiē gè shǒu duàn zuì qí jué 。
lóng bēn hǔ zǒu , lái wǎng fàng guāi liè 。
liǎng shòu qín lái wú zěn shè 。
lú pēng dǐng liàn zàn xiē 。
qián kūn zhì bǎo , yīn yáng zào huà , wò yùn guī shé 。
dōng jī jiào chū xī jiāng yuè 。
huì rù huáng tíng shǎng bái xuě 。
shàng dān wēn , zhōng dān nuǎn , xià dān rè 。
sān tián bǎo jié 。
zhòng xiān jǔ wǒ fù jīn què 。
liáo yáng shèng jìng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.